Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2018

ZEBRANIE SOŁECKIE W DNIU 26.09.2017


W świetlicy na zebraniu obecnych było 36 mieszkańców. W większości osoby tam zgromadzone  zgodziły się na zaproponowany przez Radę Sołecką podział środków na rok 2018. Zgłoszone przez mieszkańców poprawki dotyczyły chęci zorganizowania na świetlicy zajęć fitnes (aerobik,gimnastyka). Koszt tych zajęć wynosi 3200 i o tę kwotę została pomniejszona inwestycja na plac zabaw. Zajęcia miały by się odbywać przez 8 miesięcy.

Podczas dyskusji mieszkańcy przegłosowali wpisanie przy inwestycji za 15.000 zł jaką jest projekt boiska i siłowni plenerowej uwagi, że przy wyborze urządzeń do siłowni uczestniczyć będą mieszkańcy Pieszkowa. Podyktowane to zostało tym, iż w sołectwach w których niedawno do użytku oddano siłownie plenerowe, urządzenia zamontowane tam niewiele mają wspólnego z siłownią. Można się o tym przekonać jadąc do Gorzelina. Z kilku postawionych tam urządzeń wydaje się, że tylko orbitrek spełnia swoje zadanie.

Sporo emocji wzbudziły odczytane przez przewodniczącą Rady Sołeckiej wnioski mieszkańców do Urzędu Gminy, które dołączone były do protokołu z zebrania z 2016 roku. Z sali padło pytanie czy osoby wybrane przez mieszkańców do reprezentowania Pieszkowa, w jakiś sposób zabiegały o realizację tych zadań, a jeżeli tak to kiedy. Okazuje się, że po wpisaniu i przegłosowaniu ich na Zebraniu Sołeckim prawdopodobnie nikt się nimi już w Urzędzie Gminy nie zajmuje.

Podczas dyskusji nt. doposażenia placu zabaw jedna z osób zgłosiła, że w takim miejscu powinny znajdować się toalety. Uwaga ta jednak nie spotkał się z aprobatą mieszkańców i nie została poddana pod głosowanie jako inwestycja na rok 2018.

Za sprawą jednego z mieszkańców poruszony został  temat psów biegających bez kontroli
i poza ogrodzeniem i związane z tym przykre wydarzenia, które spotkały jego i jego sąsiadów.

Ze względu na przedwczesne opuszczenie sali przez uczestników zebrania dyskusji nie doczekał się wniosek dotyczący sprzątania na świetlicy po imprezach organizowanych dla mieszkańców Pieszkowa, oraz nie odbyła się dyskusja na temat formy i organizacji  imprez dla dzieci.

 

PODZIAŁ FUNDUSZU NA ROK 2018

1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek – 500 zł

2. Internet – 360 zł

3. Imprezy integracyjne – 6000 zł

4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w rolety i oświetlenie  – 500 zł

5. Zorganizowanie na świetlicy zajęć fitnes – 3 200 zł

6. Doposażenie placu zabaw – 6 642,06 zł

7. Opracowanie projektu boiska i siłowni plenerowej – 15 000 zł

                                                                                Razem 32.202,06 zł

Wnioski przyjęte na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Pieszków

w dniu 26 września 2017 roku

1.Gazyfikacja wsi.
2.Budowa dróg wewnętrznych.
3.Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 53 równoległej do drogi w kierunku Gorzelina.
4.Uzupełnienie przy drodze gminnej słupków odblaskowych, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu.
5.Przegląd hydrantów przeciwpożarowych.
6.Wyposażenie placu zabaw / boiska sportowego w kontener na śmieci o pojemności     400-500 l.
7.Spowodowanie systematycznego odśnieżanie dróg gminnych w Pieszkowie.
8.Zagospodarowanie pozostałej części działki nr 123/4, należącej do terenu świetlicy.
9.Wprowadzenie zasady nieodpłatnego wynajmu świetlicy dla mieszkańców Pieszkowa.
10.Wyciszenie (wygłuszenie) w świetlicy ściany wspólnej z sąsiadem.
11.Spowodowanie wybudowania chodnika (około 2 x 100 m) przy drodze powiatowej
(od skrzyżowania w kierunku Lubina oraz w kierunku Raszowej do drogi gminnej nr 53).
12.Zwiększenie ilości zajęć dla dzieci i młodzieży przez GOK (np. nauka śpiewu, gimnastyka, itp.); planowanie tych zajęć poprzedzić wywiadem w zakresie potrzeb, żeby zajęcia zachęcały dzieci do przyjścia do świetlicy.
13.Zapewnienie bezpieczeństwa (prędkość pojazdów) na skrzyżowaniu drogi powiatowej
z drogą gminną i zwiększenie kontroli policji.
14.Zorganizowanie szkolenia dla mieszkańców z udzielania pomocy przedmedycznej.

***********